Door het aanvinken van “akkoord licentieovereenkomst” gaat Licentienemer (de gebruiker) akkoord met deze overeenkomst.


1.0 De ondergetekenden

Zooomeee, gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort, te dezer zake vertegenwoordigd door Zooomeee Nederland BV, hierna te noemen "Licentiegever", en Eindgebruiker, hierna te noemen "Licentienemer",

2.0 Overwegende

1. Licentiegever is bevoegd om Licentienemer door inschrijving, de gebruiksrechten op het computerprogramma Zooomeee te verlenen;
2. Licentienemer zal het programma Zooomeee uitsluitend voor zichzelf gebruiken en wenst hiertoe het recht tot het gebruik van Zooomeee door deze eindgebruikerslicentieovereenkomst te verwerven;
3. Licentiegever is bereid om aan Licentienemer voornoemd recht tot gebruik van Zooomeee te verlenen onder de in deze overeenkomst gestelde voorwaarden;
4. De inhoud van deze overeenkomst wordt door Licentienemer aanvaard en de overeenkomst komt tot stand door de inschrijving als gebruiker zoals bepaald in deze overeenkomst.

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

Artikel 1.0 Voorwerp van deze licentieovereenkomst

Artikel 1.1 Licentiegever verleent Licentienemer hierdoor een niet exclusief recht tot het gebruik van het computerprogramma Zooomeee en de documentatie zoals die door Licentiegever wordt aangeboden.

Artikel 1.2 Het niet exclusieve recht tot het gebruik van het computerprogramma Zooomeee en de bijbehorende documentatie zoals voornoemd, wordt verleend in de vorm van inschrijving. Hiertoe wordt een gebruikersnaam alsmede een wachtwoord aan Licentienemer door Licentiegever verstrekt.

Artikel 1.3 Bij de inschrijving kiest Licentienemer een wachtwoord. Licentienemer is tot geheimhouding hiervan verplicht. Zooomeee slaat het wachtwoord versleuteld op waardoor de Licentiegever het wachtwoord niet kan achterhalen c.q. aan derden kan verstrekken.

Artikel 1.4 Het computerprogramma Zooomeee is modulair opgebouwd als gevolg waarvan Licentienemer zich via inschrijving per module een niet exclusief recht tot het gebruik van die module(s) als onderdeel van het computerprogramma Zooomeee kan verschaffen.

Artikel 1.5 Door de inschrijvingsprocedure af te sluiten, geeft Licentienemer een aanbod af aan Licentiegever, om deze overeenkomst over het gebruik van Zooomeee met Licentiegever aan te gaan. Licentiegever aanvaardt dit aanbod van Licentienemer door de betreffende modules van Zooomeee vrij te schakelen c.q. toegang te verschaffen tot die modules. Door die aanvaarding, komt deze overeenkomst tot stand.

Artikel 2.0 Duur en beëindiging licentieovereenkomst

Artikel 2.1 De licentieovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar en kan telkens met dezelfde periode worden verlengd. De licentieovereenkomst eindigt uitsluitend indien en voor zover beëindiging geschiedt conform het bepaalde in dit artikel.

Artikel 2.2 De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend met dezelfde periode van een jaar verlengd, tenzij een partij deze overeenkomst tenminste drie maanden voor het verstrijken van die periode, aan de andere partij opzegt. Opzegging geschiedt met het Uitschrijvenformulier zoals dat op de website van Zooomeee beschikbaar is. Bij de opzegging dient de gebruikersnaam (dit is altijd het geregistreerde e-mailadres) te worden aangegeven.

Artikel 2.3 Onverminderd de gronden en wijze van beëindiging zoals bepaald in dit artikel, is een partij gerechtigd de licentieovereenkomst te beëindigen door ontbinding indien en voor zover hij hiertoe gerechtigd is op grond van de Wet. Ontbinding leidt tot de gevolgen die de Wet daaraan verbindt.

Artikel 2.4 Licentiegever is gerechtigd om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat hierdoor enige verplichting tot vergoeding van eventuele schade aan Licentienemer ontstaat, indien Licentienemer zich niet aan de verplichtingen ingevolge deze overeenkomst houdt ondanks hiertoe schriftelijk te zijn gesommeerd en in gebreke te zijn gesteld conform de eisen die de Wet hieraan stelt.

Artikel 2.5 Indien deze licentieovereenkomst om welke reden dan ook eindigt, verplicht Licentienemer zich om het gebruik van Zooomeee te staken.

Artikel 3.0 Vergoeding

Artikel 3.1 Voor wat betreft het programma "START.ZOOOMEEE" zijn geen jaarlijkse licentiekosten verschuldigd indien gebruiker als individuele klant gebruik maakt van Zooomeee. Voor het verdere gebruik van Zooomeee is Licentienemer een jaarlijkse licentievergoeding verschuldigd zoals bepaald in de Disclaimer sectie van het betreffende programma binnen Zooomeee. Indien de Licentienemer is aangemeld via de (potentiële) werkgever dan zijn de kosten voor deelname aan Zooomeee voor rekening van de (potentiële) werkgever.

Artikel 3.2 Licentiegever is gerechtigd om de hoogte van de te betalen jaarlijkse licentievergoeding te wijzigen, zulks éénmaal per jaar, conform het CBS-indexcijfer voor gezinsconsumptie.

Artikel 3.3 Indien Licentiegever de door Licentienemer verschuldigde licentievergoeding niet binnen de door Licentiegever gestelde betalingstermijn zal hebben ontvangen, zal Licentienemer, nadat sprake is van wettelijk verzuim, de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd zijn.

Artikel 4.0 Gebruiksvoorwaarden

Artikel 4.1 Het is Licentienemer voor de duur van de licentieovereenkomst toegestaan Zooomeee te laden, in beeld te brengen, uit te voeren of op te slaan, voor zover dit overeenstemt met het met het beoogde gebruik van Zooomeee.

Artikel 4.2 De verstrekte licentie heeft betrekking op het persoonlijk gebruik door Licentienemer.

Artikel 4.3 Het is Licentienemer niet toegestaan om Zooomeee en de documentatie zoals voornoemd, in gebruik te geven aan derden of deze ten behoeve van derden te gebruiken dan wel op andere wijze ter beschikking te stellen aan derden.

Artikel 4.4 Het is Licentienemer niet toegestaan om Zooomeee en de documentatie zoals voornoemd te wijzigen of aan te passen.

Artikel 4.5 Het is Licentienemer niet toegestaan de broncode van Zooomeee door middel van reverse engineering te reconstrueren.

Artikel 4.6 Het is Licentienemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, (woord- en/of beeld)merk- en/of handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit Zooomeee en/of de documentatie te verwijderen en/of te wijzigen.

Artikel 4.7 Licentiegever is te allen tijde gerechtigd te onderzoeken of Licentienemer Zooomeee gebruikt op een wijze die overeenstemt met de voorwaarden zoals bepaald in deze licentieovereenkomst. Licentienemer verplicht zich hierdoor aan een dergelijk onderzoek mee te werken en Licentiegever daartoe zo nodig de toegang tot de configuratie(s) van Licentienemer te verschaffen.

Artikel 5.0 Overdracht

Artikel 5.1 Het is Licentienemer niet toegestaan om de rechten en plichten uit deze licentieovereenkomst aan een derde over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. De partij die om toestemming wordt gevraagd, is gerechtigd om voorwaarden te verbinden aan het verlenen van die toestemming.

Artikel 6.0 Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 6.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Zooomeee en de documentatie, rusten bij Licentiegever of diens (sub)Licentiegevers. Zooomeee blijft eigendom van Licentiegever of diens (sub)Licentiegevers.

Artikel 6.2 Licentiegever vrijwaart Licentienemer in gerechtelijke procedures die tegen hem zijn aangespannen door derden en die zijn gegrond op de stelling dat het gebruik van Zooomeee en/of de documentatie inbreuk maakt op de aan deze derde toebehorende intellectuele eigendomsrechten, tenzij: 1. Licentienemer nalaat Licentiegever onmiddellijk schriftelijk van de vordering van de voornoemde derde in kennis te stellen, of; 2. de bewuste aanspraken van derden die hun oorzaak vinden in wijzigingen in de programmatuur die door Licentienemer of door hem ingeschakelde derden, zijn aangebracht of; 3. de bewuste aanspraken van derden hun oorzaak vinden in het gebruik van de programmatuur en/of documentatie op een wijze die anderszins strijdig is met de voorwaarden van deze licentieovereenkomst.

Artikel 6.3 De in het voornoemde artikel genoemde vrijwaring is alleen van toepassing indien Licentienemer de afhandeling van de kwestie, inclusief het voeren van schikkingsonderhandelingen, aan Licentiegever overlaat en desgevraagd de benodigde medewerking aan Licentiegever verleent.

Artikel 6.4 Licentienemer verklaart dat indien een vordering als voornoemd aanhangig wordt gemaakt, hij ermee akkoord gaat dat Licentiegever naar eigen keuze: 1. Zooomeee en/of de documentatie zodanig zal wijzigen dat deze niet langer inbreuk maken; 2. Zooomeee en/of de documentatie zal vervangen door een functioneel gelijkwaardig product; 3. Zooomeee en/of de documentatie bij Licentienemer opvraagt en een vergoeding betaalt ter grootte van de betaalde licentievergoeding.

Artikel 7.0 Gebruik persoonsgegevens

Artikel 7.1 Licentiegever houdt zich aan de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 7.2 Licentiegever gebruikt de gegevens die hij van Licentienemer verzamelt, zowel persoonsgegevens, demografische, collectieve als technische gegevens, ten behoeve van de uitvoering en het beheer van de registratie van Licentienemer, om te beantwoorden op eventuele vragen van Licentienemer, om Zooomeee te verbeteren en om de producten en diensten te leveren die Licentiegever en/ of haar partners aanbiedt aan haar klanten.

Artikel 7.3 Persoonsgegevens, gecombineerde persoons- en demografische gegevens van Licentienemer of gegevens over het gebruik van Zooomeee door Licentienemer, worden door Licentiegever verstrekt aan derden, waaronder werkgevers, indien Licentienemer hiermee instemt. De instellingen kunnen altijd worden gewijzigd in “Profiel”.

Artikel 7.4 Vóór het aangaan van deze licentieovereenkomst wordt Licentienemer de gelegenheid geboden om al dan niet in te stemmen met het openbaren van de voornoemde gegevens aan derden, waaronder werkgevers in de voornoemde zin.

Artikel 7.5 De persoonsgegevens van Licentienemer worden opgeslagen en verwerkt op computers van Licentiegever en/of diens (sub-)Licentiegevers. De verzamelde gegevens kunnen (bij verkregen toestemming conform art. 7.4.) worden gebruikt teneinde de producten en diensten te leveren die Licentiegever en/of diens (sub)Licentiegevers aan werkgevers aanbieden, zoals ondersteuning bij zoekacties naar geschikte werknemers door een analyse van de profielen van Licentienemer zoals die zijn opgenomen in de database van Licentiegever en/of diens (sub-)Licentiegevers.

Artikel 7.6 Licentiegever kan - ongeacht de toestemming van Licentienemer - de voornoemde gegevens openbaren als Licentiegever hiertoe op grond van de Wet wordt verplicht, of hiertoe door een overheidsinstelling of regelgevende instantie wordt verzocht, of als Licentiegever te goeder trouw meent dat dit noodzakelijk is om: 1. te voldoen aan een wettelijk voorschrift; 2. de rechten of de eigendom(men) van Licentiegever en/of diens (sub) Licentiegevers of gelieerde ondernemingen te beschermen; 3. een misdrijf te voorkomen of de staatsveiligheid te beschermen; 4. de persoonlijke veiligheid van gebruikers of het publiek te beschermen.

Artikel 8.0 Slotbepalingen

Artikel 8.1 Zooomeee heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen zijn te raadplegen op de website Zooomeee.com. Indien je het gebruik van Zooomeee voortzet na een of meer aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden impliceert dat je deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Artikel 8.2 Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst onverbindend zouden blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht. Partijen verbinden zich dan om de niet verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en die zo min mogelijk – gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst – afwijken van de niet verbindende bepalingen.

Artikel 8.3 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en geschillen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Utrecht.